Cijfers

Arbeidsongeschiktheid werknemers: ziekte, ongeval en invaliditeit (privé)

Algemeen
Men dient een onderscheid te maken tussen primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Van primaire arbeidsongeschiktheid is sprake wanneer de arbeidsongeschiktheid minder dan 1 jaar duurt. Duurt deze langer dan 1 jaar, dan is er sprake van invaliditeit.
Primaire arbeidsongeschiktheid
De uitkering bedraagt in principe 60% van het gederfde loon, met een maximum van € 88,19 per dag. Na 6 maanden arbeidsongeschiktheid heeft men recht op de volgende minimumuitkeringen (bedragen per dag, sinds 1 januari 2021):
Met gezinslast
Zonder gezinslast
Alleenstaanden
Samenwonenden
Regelmatig werknemer
€ 62,08
€ 49,68
€ 42,60
Niet-regelmatig werknemer
€ 51,18
€ 37,87
€ 37,87
Invaliditeit
De uitkering bedraagt in principe:
  • 65% voor uitkeringsgerechtigden met gezinslast;
  • 55% voor uitkeringsgerechtigden die alleenstaand zijn;
  • 40% voor uitkeringsgerechtigden die samenwonen.
Deze uitkeringen worden eveneens begrensd door maximum- en minimumbedragen. Zie https://www.riziv.fgov.be